KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest 2 THE CARGO Sp. z o.o. z siedzibą w Wiązownie (05-462) przy ul. Polnej 5 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584749, NIP 5322055038.

W celu realizacji Państwa uprawnień, wyrażenia lub cofnięcia zgody oraz wnoszenia sprzeciwów prosimy o kontakt na adres e-mail: info@2thecargo.com lub pod numerem telefonu 22 400 48 80.

I. Dane osobowe i sposób ich wykorzystania.

 1. Dostarczenie produktów i świadczenie usług.

 2. Świadczenie usług przez 2 THE CARGO Sp. o.o. obejmuje następujące działania: operacyjna i dokumentacyjna obsługa działań spedycyjnych oraz celnych, czynności administracyjne związane z realizacją zlecenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej, fakturowanie, pobieranie opłat za wykonaną usługę, wysyłanie oraz rozpatrywanie reklamacji, pozostałą obsługą związaną z powierzonym zleceniem spedycyjnym.
 3. Jakie dane przetwarzamy w związku z realizacją zamówienia?

  • Dane kontaktowe i osobowe (imię i nazwisko, PESEL, numer dokumentu, adresy)
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Adres dostawy, odbioru
  • Dane firmowe do wystawienia faktury (nazwa, NIP, adres)
  • Informacje i dane handlowe (związane z obsługą dokumentów handlowych jak faktura)

 4. Jak długo przechowujemy dane?

 5. Okres ten wynika z regulacji handlowo-podatkowych jak i wewnętrznych 2 THE CARGO Sp. z o.o. i wynosi odpowiednio:
  • Dla firm współpracujących będą przechowywane przez cały okres współpracy,
  • Dochodzenia ewentualnych reklamacji przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu (60 dni) - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • Maksymalny okres przechowywania danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Czy udostępniamy Państwa dane osobowe?

 7. Tak, w celu realizacji powierzonych zleceń spedycyjnych udostępniamy:
  • podmiotom działającym na zlecenie 2 THE CARGO Sp. z o.o., czyli przewoźnikom i spedycjom drogowym, morskim i lotniczym, kurierom, agencjom celnym, terminalom i magazynom,
  • mogą zostać ujawnione organom i jednostkom z odpowiednią podstawą prawną upoważniającą do odbioru Państwa danych osobowych np.; Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa oraz inne

  • Zakres udostępniania danych ogranicza się tylko i wyłącznie do niezbędnych informacji do wykonania przez podwykonawcę zlecenia.

II. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz dane Firm w celach realizacji zleceń spedycyjnych oraz celnych.
 2. Przetwarzamy Państwa dane do wewnętrznych celów statystycznych w celu przyznania statusu Stałego Klienta oraz ewentualnych rabatów.

III. Prawo do sprzeciwu:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieje dla nas ważna prawnie uzasadniona podstawa, która jest nadrzędna wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Oferta

Świadczymy także usługi dodatkowe, takie jak - Odprawy celne, Operacje magazynowe, Inspekcja towarów, Sporządzanie deklaracji Intrastat

Kontakt

2 THE CARGO

Polna 5B

05-462 Wiązowna, Polska

Tel. (+48) 518 917 988